V Vrtcu Jurček vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok izhaja iz spoštovanja načela pluralizma in svobode pri izvajanju pedagoških idej in konceptov. Vzgojno izobraževalni program sloni na humanistično – razvojni koncepciji in  celoviti vzgoji otroka. Vzgoja je zasnovana na javno veljavnem programu Kurikulumu za vrtce. Pri konkretnem delu z otroki nas vodijo smernice, kot so: vzgoja za mir, sprejemanje različnosti, vzajemnost, komunikacija, vlaganje v razvoj, da bi vzgajali za aktivno in družbeno življenje in za dobrobit vsega človeštva.

V vrtcu želimo razvijati celovito otrokovo osebnost od 1. do 6. leta starosti. Vzgajati želimo svobodne, odgovorne osebe, ki bodo aktivno sodelovale v življenju lokalne, narodne in mednarodne skupnosti.

Za izgraditev skupnosti oseb na vseh nivojih (družinskem, političnem, socialnem, ekonomskem …) je potrebna vrednota, ki bo pomagala, da se bodo posamezniki in skupnosti odpirale, medsebojno komunicirale, medsebojno delovale … Ta vrednota je LJUBEZEN. Vrednota, ki je izraz našega »biti«, ki teži k razvoju novih odnosov in ustvarja prehod od kulture posedovanja h kulturi dajanja; od individualne kulture – h kulturi sprejemanja drugih; od kulture sovraštva – h kulturi miru.

Otrok v središču vzgojnega procesa

Otrok je enkratno in neponovljivo bitje. Je dar! Dar svojim staršem, sorodnikom in vsemu človeštvu. V njem se na skrivnosten način že od samega začetka slutijo neizmerne sposobnosti, življenjska moč in energija, ki ga vodi v odkrivanje sveta in znanja. Zato je  naloga vzgojitelja prebuditi v njem samem »notranjega učitelja«. Verjamemo, da vsak otrok  sebe vodi k izkušnjam in znanju.  Naloga vzgojitelja je, da pomaga otroku najti samega sebe.

Pri tem sledimo primerjavi z vrtnarjem, ki rastlino samo vzgaja, nikakor pa direktno ne vpliva na njeno rast kot takšno, ker rast ne izhaja le  iz vzgojnega delovanja, ampak iz prirojene odličnosti vsake rastline, in če ta ne bi že obstajala, ji te sposobnosti nihče ne more vsaditi.

Tu ne gre samo za spoštovanje otroka, temveč govorimo o vrtcu, ki je organizacija otrokovih aktivnosti in deluje na osnovi otrokovih izkušenj, deluje  na njihovem delovanju, na njihovem razmišljanju, na predmetih, ki so jih sami prinesli s seboj, in predmetih, ki se nahajajo v njihovem neposrednem okolju. Tu govorimo o aktivnem vrtcu.

Vizija Vrtca Jurček temelji na  vzgoji človeka, ki se bo spoznal v »obličju drugega« (Buber), ki mu drugi ne bo tujec, temveč brat, kajti temelj človekove biti je odnos, odnos ljubezni.

Etična podlaga temelji na zlatem pravilu: »Stori drugemu to, kar želiš, da bi drugi storil tebi«.

Pedagoški vodja:

Andrej in Katarina Mohar

Število otrok:

55

Število oddelkov:

3

Število vzgojiteljic:

8